Facebook WSNS Facebook WSNS Lubię To

Asystent rodziny - praca socjalna z rodziną - studia podyplomowe dwusemestralne wspomagane przez Internet (kwalifikacyjne)

Szanowni Państwo!

Studia podyplomowe realizowane przez Internet prowadzimy z powodzeniem od 2006 roku.

Z naszej oferty skorzystało już kilkaset osób. Zachęcamy do podjęcia tej, jakże wygodnej formy kształcenia.

Ponieważ studia w systemie e-learning są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie stacjonarnym, absolwenci otrzymują takie same świadectwa.

Oczywistymi korzyściami e-learningu są: optymalizacja czasu i oszczędność środków finansowych. Ucząc się nie tracisz czasu i pieniędzy na częsty dojazd, ani nie musisz stawiać się na określoną godzinę w wyznaczonym miejscu. Do nauki zabierasz się wtedy, kiedy sam uznasz, że jest na to dobry moment i przerabiasz materiał we własnym tempie.

Cele studiów

 • Przygotowanie uczestników do samodzielnego planowania i doboru adekwatnych metod i technik pracy z rodziną szczególnie podczas wykonywania działań: profilaktycznych oraz prewencyjnych;
 • Poszerzenie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i medycznej związanych z funkcjonowaniem współczesnej rodziny;
 • Wyposażenie uczestników studiów w praktyczne umiejętności z zakresu konstruktywnej komunikacji i kontaktu interpersonalnego.
 • Rozwój predyspozycji osobistych i kompetencji zawodowych asystenta rodziny niezbędnych podczas prowadzonych różnych form wsparcie rodziny: poradnictwa, terapii, rozwiązywania różnych problemów społecznych, opiekuńczo-wychowawczych.

Kto może być asystentem rodziny – reguluje to ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada:
  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną (Uczelnia oferuje niniejsze szkolenie) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.”

Wykładowcy

Praktycy w zakresie organizacji pomocy rodzinie, trenerzy, a także wykładowcy Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie oraz innych Uczelni.

Adresat studiów

Na studia podyplomowe zapraszamy:

 • absolwentów studiów wyższych kierunków: psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna;
 • absolwentów studiów wyższych dowolnego kierunku i posiadający co najmniej roczny staż pracy z rodziną lub dziećmi;
 • pracowników socjalnych,
 • wszystkie osoby zainteresowane pogłębianiem wiedzy z zakresu diagnozy problemów współczesnej rodziny, psychologii rodziny i różnorodnych form pomocy rodzinie.

Warunki przyjęcia

Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni zostają kandydaci, którzy dostarczą:

 1. wypełniony wniosek rekrutacyjny - do pobrania ze strony www Uczelni;
 2. odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, lekarskich, magisterskich);
 3. 3 zdjęcia legitymacyjne;
 4. ksero dowodu osobistego;
 5. dowodu uiszczenia opłaty wpisowego.

W przypadku uzyskania możliwości zrefundowania kosztów studiów przez różne instytucje samorządowe, gospodarcze i terytorialne lub resortowe i społeczne w danym regionie, należy przedłożyć stosowny dokument.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć (można wysłać komplet dokumentów pocztą) w Dziekanacie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 tel. (81) 441 33 11 pokój 227, w soboty 8-14. Ustala się dwa terminy składania dokumentów na studia podyplomowe – pierwszy rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 maja i upływa 20 września, drugi rozpoczyna się 15 listopada i upływa 15 lutego.

Szczegółowe warunki rekrutacji

W ramach zajęć realizowane są następujące bloki tematyczne podczas dwóch semestrów studiów (4 półsemestrów):

Program obejmuje następujące przedmioty:

I półsemestr:

 • Rodzina – ujęcie systemowe, ekologiczne i dynamiczne, rodzina w polityce społecznej, analiza potrzeb. Założenia ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej.
 • Psychologia rozwojowa.
 • Elementy pedagogiki specjalnej i opiekuńczo-wychowawczej.

Przedmioty ćwiczeniowe i warsztaty:

 • Metodyka pracy asystenta rodziny. Funkcje i cele asystenta rodziny, relacje asystent-klient.
 • Komunikacja interpersonalna (techniki komunikacyjne i negocjacyjne w rozwiązywaniu sytuacji problemowych w rodzinie).

II półsemestr:

 • Problemy współczesnej rodziny: patologie i dysfunkcje środowiska rodzinnego, problemy wychowawcze, problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, problem bezrobocia i ubóstwa. Specyfika rodzin dysfunkcyjnych.
 • Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, zabezpieczenia społecznego i prawa pracy.
 • Etyka pracy asystenta rodziny.

Przedmioty ćwiczeniowe i warsztaty:

 • Mediacje w rodzinie.
 • Profilaktyka i psychoterapia rodziny.

III półsemestr

 • Podstawy teoretyczne i metodyczne pracy socjalnej z rodziną.
 • Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego.
 • Diagnozowanie rodziny i środowiska społecznego.

Przdmioty ćwiczeniowe i warsztaty:

 • Metody rozwiązywania sytuacji kryzysowych, problemów wychowawczych i psychologicznych.
 • Interwencja kryzysowa w rodzinie.

IV półsemestr

 • Problemy i pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi i dla dzieci niepełnosprawnych.
 • Profilaktyka i pomoc osobom uzależnionym, edukacja zdrowotna.
 • Koordynacja działań służb społecznych.

Przedmioty ćwiczeniowe i warsztaty:

 • Techniki aktywizowania (m. in. aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych).
 • Planowanie pracy z rodziną. Motywowanie do zmiany, formułowanie korekcyjnego planu pracy z rodziną.

Metody kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Studenci otrzymują podręcznik multimedialny na dysku CD-ROM. Każdy student podczas trwania studiów ma zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot. Dzięki wykorzystaniu istniejących w sieci Internet narzędzi - stron WWW, e-mail, itp. - opiekun prowadzący przedmiot stymuluje proces dydaktyczny.

Prowadzący przedmiot pomaga studentowi w przyswojeniu materiału udzielając wyjaśnień, sprawdza postępy w nauce. Jest również osobą odpowiedzialną za kreatywne ustosunkowanie studenta do przekazywanych w ramach przedmiotu treści merytorycznych.

Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzamin składany jest na uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie sobotniego, kilkugodzinnego zjazdu egzaminacyjnego.

Podczas zjazdu egzaminacyjnego przeprowadzane są również zajęcia z przedmiotów ćwiczeniowych i warsztaty

Przewiduje się 4 zjazdy egzaminacyjne i jeden na egzamin końcowy.

Liczba godzin studiów odpowiada 240 godzinom realizowanym w sposób tradycyjny.

Warunki ukończenia:

 • zaliczenie pozytywne poszczególnych przedmiotów
 • napisanie pracy dyplomowej
 • pozytywna ocena pracy dyplomowej
 • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

Absolwenci otrzymują

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych ASYSTENT RODZINY - PRACA SOCJALNA Z RODZINĄ Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie - świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną.
 • Ocena na świadectwie – średnia ocen: z zaliczeń przedmiotów uzyskanych w toku studiów i z egzaminu końcowego.

POLITYKA COOKIES

KONTAKT:
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

KONTO BANKOWE:
BANK PKO BP S.A.
26 1020 3176 0000 5602 0134 3771

© 2021 wNET

szkolenia bhp szkolenia pedagogiczne Kursy zawodowe Kursy kwalifikacyjne Kursy doskonalące Szkolenia zawodowe Szkolenia kwalifikacyjne Szkolenia doskonalące Szkolenia Lublin Kursy Lublin kursy dla nauczycieli kursy dla kadr szkolenia dla nauczycieli szkoleniadlanauczycieliwarszawa szkoleniadlanauczycieliwars warszawa.szkoleniadlanauczycieli szkoleniadlanauczycielikatowice szkoleniadlanauczycieligdansk szkoleniadlanauczycieliwroclaw szkoleniadlanauczycielipoznan szkoleniadlanauczycieliszczecin szkoleniadlanauczycielilodz szkolenia dla kadr kursydlanauczycieli szkoleniedlanauczycieli kursmakijazulublin doradztwozawodowestudiapodyplomowewarszawa doradztwozawodowestudiapodyplomowekatowice dietetykastudiapodyplomowewarszawa dietetykastudiapodyplomowekatowice socjoterapiastudiapodyplomowewarszawa socjoterapiastudiapodyplomowekatowice szkoleniekursdlanauczycieli doradztwozawodowestudiapodyplomowe dietetykastudiapodyplomowe posrednictwopracystudiapodyplomowe socjoterapiastudiapodyplomowe asystentrodzinystudiapodyplomowe Kurs języka migowego Kurs na wychowawcę kolonijnego Kurs na wychowawcę kolonijnego

Galeria Filcu żerel.pl tapety natryskowe w Lublinie tapety natryskowe lublin Kurs prawa jazdy lublin Akademia jazdy lublin Studia podyplomowe Studia podyplomowe lublin Studia podyplomowe lublin Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu